Časově se měnící elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole se změnou času je elektromagnetické pole, které se v čase mění. Existuje významný rozdíl mezi aktuálním elektromagnetickým polem a statickým elektrickým polem a magnetickým polem a některé efekty vznikající v důsledku změn času. Tyto efekty mají důležité aplikace a podporují rozvoj elektrotechnické technologie.

Pokud oba procházejí paralelním vodičem stejného směru proudu, vodič vpravo je ohnut doprava a planární cívka je nejjednodušší magnet, pak podle interakce paralelního proudu. Vygeneruje se závěr vytahovací síly. V tomto okamžiku je mezi vodiči vinutí vlevo generována cívka power-on-plane vpravo.

Podobně, pokud je silový vodič zprava doleva zakřiven do rovinné cívky, cívka je odpudivá mezi drátem vinutí vlevo, pokud se pravá napájecí cívka může otáčet kolem středové osy, vpravo Tekutá cívka bude generovat překlápěcí pohyb osy působením odpudivé síly, a dokud není překlopena do polohy, kde lze generovat maximální gravitační sílu s budicím drátem vlevo, v tomto okamžiku je směr proudu vlevo zakřivený cívka bude převrácena. Pohyb pohybu bude konzistentní s aktuálním směrem pravé zakřivené cívky a již nebude generovat překlápěcí pohyb osy.

Podle toho, pokud se všechny dráty kolem tohoto tekutinového drátu ohýbají do tekutinové cívky, může být výkon elektrické cívky generován se středem tohoto napájecího drátu, který bude cirkulovat v roli odpudivosti. Překlápěcí pohyb osy.

Pokud jsou tyto silové cívky umístěny kolem zapínacího drátu, na malé magnetické jehlici ve stejné rovině, v tomto okamžiku všechny malé magnetické jehly kolem drátu vytvoří kruh NS kolem drátu pro přenos energie. Kruhové rozložení malých magnetických jehel připojených k extrémně ocasu. To je důvod, proč malá magnetická jehla kolem tekutého drátu může generovat rotaci osy a může tvořit malou magnetickou jehlovou kruhovou distribuci NS diody kolem napájeného drátu.

Vztah

m. Farase navrhovaný zákon elektromagnetické indukce naznačuje, že změna magnetického pole by měla generovat elektrické pole. Toto elektrické pole se liší od elektrického pole odvozeného z Corlombova zákona. Může řídit tok proudu v uzavřeném obvodu vodiče, to znamená, že jeho body smyčky nemusí být nulové, čímž se stává indukční elektromotorickou silou. Moderní velké aplikace energetických zařízení a generátorů, transformátorů atd. mají úzký vztah k elektromagnetické indukci. Kvůli této roli. Víření a skin efekt budou generovány v objemovém vodiči v případě. V elektrotechnickém průmyslu je přímou aplikací těchto jevů snímací ohřev, povrchové kalení, elektromagnetické stínění atd.

Po dokončení zákona o elektromagnetické indukci J.c. Maxwell navrhl koncepci vysídleného proudu. Pohyb elektrody je odvozen od elektrických částic v dielektriku k síle elektrického pole v elektrickém poli. Přestože tyto nabité částice nemohou volně proudit, dochází k nepatrnému přemístění v atomovém měřítku. Maxwell obecně podporuje toto podstatné jméno k elektrickému poli ve vakuu; posun potenciálu je také generován magnetickým polem, takže rychlost změny času elektrického toku se nazývá posuvný proud a časová derivace vektoru posuvu elektrody D (tj. дD / дT) je hustota posuvného proudu. V zákoně ampérové ​​smyčky, kromě vodivého proudu, dokončil funkci posuvného proudu, čímž shrnuje kompletní skupinu elektromagnetických rovnic, tedy slavnou Maxwellovu rovnici, která popisuje rozložení elektromagnetických polí.

Pole elektrického pole je doprovázeno magnetickým polem, když se mění s časem, a pole magnetického pole je doprovázeno elektrickými poli, když se mění v čase. Elektrické pole a magnetické pole jsou na sobě závislé, vzájemně kauzální a tvoří jednotné elektromagnetické pole. Elektrostatické pole nebo statické magnetické pole může být nezávislé, což je důležitý rozdíl mezi statickým polem a polem s časem. Jakmile se elektrické pole nebo magnetické pole při určité změně, vlna šíří ve formě vlny a tvoří elektromagnetickou vlnu. Základní rovnicí časově proměnného elektromagnetického pole je skupina Maxwellových rovnic a rovnice prvku.

Stejně jako látky v přírodě má elektromagnetické pole energii, hybnost a kvalitu, což je zvláštní forma látek.

Energie v elektromagnetickém poli

Lineární střední hustota energie WE a hustota energie magnetického pole W M je

< / Sekce>

typicky D je vektor elektrického posunutí; E je intenzita elektrického pole; b je síla magnetické indukce; H je síla magnetického pole. V časově se měnícím elektromagnetickém poli se všechny v průběhu času mění podle principu zachování energie, přirozeně doprovázejícího tok energie.

Vektor uvolnění sklonu

je reprezentován s, S = E × H, plocha uzavřené plochy A je rozdělena na uzavřenou plochu A

představuje uzavření v jednotce času Energie se šíří směrem ven v obličeji A, tedy tok energie. Vektory sklonu představují energii jednotkové plochy v jednotkové ploše, která může proudit hustotou. Často se používá v radiotechnice k analýze energie záření antény nebo výkonu záření.

Moment elektromagnetického pole

V lineárním izotropním prostředí je elektromagodynové nebo elektromagumové množství elektromagnetického množství G

Případ a aplikace

Když je elektromagnetické pole vybuzeno jedinou frekvencí jako sinusová změna, podle sinusové změny.

Elektromagnetické záření

Maxwellova rovnice ukazuje, že nejen změny magnetického pole generují elektrická pole, ale změna elektrických polí také generuje magnetické pole. Při této interakci vzniká v této interakci elektromagnetické záření, tedy elektromagnetické vlny. Tato elektromagnetická vlna se šíří ze zdroje pole do okolí a v prostoru, ve kterém je prostor vzdálený od vzdáleného zdroje, dochází k odpovídající časové hysterezi. Důležitým rysem elektromagnetických vln je, že ve vektorech pole je relativně podobná složka jako vzdálenost mezi polem a pozorovacím bodem. Tyto složky jsou utlumeny v době šíření prostorem. Podle sklonu se elektromagnetická vlna šíří energie, kterou lze využít jako nosič informace. Tím se rozšířila cesta pro rádiovou komunikaci, vysílání, televizi, dálkový průzkum Země.

Podobně jako stabilní elektromagnetické pole

Na rozdíl od výše uvedeného jevu statického pole význam úzce souvisí s frekvencí frekvence a velikostí zařízení. Dle aktuální potřeby lze v přípustné aproximaci dílčí proces změny času považovat za konstantní pole, označované jako stabilní elektromagnetické pole nebo kvazistatické pole. Tato metoda velmi usnadňuje analýzu a byla široce přijata pro lidi v elektrotechnice.

Střídavé elektromagnetické pole, kdy střídavé elektromagnetické pole a přechodné elektromagnetické pole může být dále rozděleno na přechodné elektromagnetické pole pro elektromagnetické pole se změnou cyklu a neperiodickou změnu. Na jejich výzkumu a metodách jsou některé rysy jejich vlastního výzkumu.

Střídavé elektromagnetické pole lze použít při sinusovém kolísání jedné frekvence a existuje mnoho aplikací v energetice a analýze spojitých vln. Přechodné elektromagnetické pole je také známé jako pulzní elektromagnetická pole a frekvence pokrytí je široká a médium nebo přenosový systém vykazuje disperzní charakteristiky, často vyžaduje frekvenční doménu nebo rozmístění časování a podobně.

Související články
HORNÍ