Променящо се във времето електромагнитно поле

Променящото се във времето електромагнитно поле е електромагнитно поле, което варира във времето. Има значителна разлика между текущото електромагнитно поле и статичното електрическо поле и магнитното поле, както и някои ефекти, генерирани поради промени във времето. Тези ефекти имат важни приложения и насърчават развитието на електротехническата технология.

Ако двата преминат в паралелния проводник на ток с една и съща посока, дясната жица се извива надясно и равнинната намотка е най-простият магнит, след това според взаимодействието на паралелния ток. Генерира се заключението на силата на удължаване. По това време бобината за захранване в равнината отдясно се генерира между навиващите се проводници отляво.

По същия начин, ако захранващият проводник отдясно надясно е извит в равнинна намотка, намотката е отблъскваща между намотаващия проводник отляво, ако дясната захранваща намотка може да се върти около централната ос, вдясно Течната намотка ще генерира въртеливото движение на оста под действието на силата на отблъскване и докато не бъде обърнато до позицията, в която може да се генерира максимална гравитационна сила с енергийния проводник отляво, в този момент текущата посока на лявата извита бобината ще бъде обърната. Движението на движението ще съответства на текущата посока на дясната извита намотка и повече няма да генерира обръщащо движение на оста.

Според това, ако всички жици около тази флуидна жица се огънат в флуидна намотка, захранващата електрическа намотка може да се генерира с центъра на тази захранваща жица, която ще циркулира под ролята на отблъскване. Обръщащото се движение на оста.

Ако тези захранващи бобини са поставени около захранващия проводник, при малката магнитна игла в същата равнина, тогава всички малки магнитни игли около жичния проводник ще образуват кръг NS около проводника за пренос на енергия. Кръговото разпределение на малки магнитни игли, свързани с изключително опашката. Това е причината, поради която малката магнитна игла около флуидния проводник може да генерира въртене на оста и може да образува малко кръгово разпределение на магнитната игла на NS диода около захранвания проводник.

Връзка

m. Законът за електромагнитната индукция, предложен от Farase, показва, че промяната в магнитното поле трябва да генерира електрическо поле. Това електрическо поле е различно от електрическото поле, получено от закона на Корломб. Той може да управлява потока на ток в затворената проводникова верига, т.е. неговите точки на контур може да не са нула, превръщайки се в индуктивна електродвижеща сила. Съвременните големи приложения на енергийно оборудване и генератори, трансформатори и др. имат тясна връзка с електромагнитната индукция. Поради тази роля. Вихровият и скин-ефектът ще се генерират в насипния проводник в този случай. В електрическата индустрия сензорното нагряване, охлаждането на повърхността, електромагнитното екраниране и т.н. са прякото приложение на тези явления.

След финализирането на закона за електромагнитната индукция, J.c. Максуел предложи концепция за ток на изместване. Движението на електрода се получава от електрическите частици в диелектрика към силата на електрическото поле в електрическото поле. Въпреки че тези заредени частици не могат да текат свободно, възниква малкото изместване в атомен мащаб. Максуел обикновено насърчава това съществително към електрическото поле във вакуума; изместването на потенциала също се генерира от магнитното поле, така че скоростта на промяна във времето на електрическия поток се нарича ток на изместване, а производната по време на вектора на изместване на електрода D (т.е. дD / дT) е плътност на тока на изместване. В закона на амперовата верига, в допълнение към проводимия ток, той е изпълнил функцията на тока на изместване, като по този начин обобщава пълната група електромагнитни уравнения, тоест известното уравнение на Максуел, описва разпределението на електромагнитните полета.

Полето на електрическото поле е придружено от магнитно поле, докато се променя с времето, а полето на магнитното поле е придружено от електрически полета, когато се променя с времето. Електрическото и магнитното поле са взаимозависими, взаимно причинно-следствени и образуват единно електромагнитно поле. Електростатичното поле или статичното магнитно поле може да бъде независимо, което е важна разлика между статичното поле и носещото време поле. След като електрическото поле или магнитното поле при определена промяна, вълната се разпространява под формата на вълна, за да образува електромагнитна вълна. Основното уравнение на променливото във времето електромагнитно поле е групата на уравненията на Максуел и съставното уравнение.

, подобно на веществата в природата, електромагнитното поле има енергия, импулс и качество, което е специална форма на веществата.

Енергията в електромагнитно поле

Линейната средна плътност на енергията WE и плътността на енергията на магнитното поле W M е

<секция съответно> < / Раздел> <раздел>

обикновено D е векторът на електрическото изместване; E е напрегнатостта на електрическото поле; b е силата на магнитната индукция; H е силата на магнитното поле. В изместващото се във времето електромагнитно поле всички те се променят с течение на времето, съгласно принципа за запазване на енергията, естествено съпътстващ енергийния поток.

Векторът за освобождаване на наклона

е представен от s, S = E × H, площта на затворената повърхност A е разделена на затворената повърхност A

представлява затварянето в рамките на единица време Енергията се разпространява навън в лицето А, тоест енергиен поток. Векторите на наклона представляват енергията на единицата площ в единицата площ, която може да тече плътност. Често се използва в радиотехниката за анализ на лъчистата енергия на антената или мощността на излъчване.

Моментът на електромагнитното поле

В линейна изотропна среда, електромагнитното или електромагнитното количество G е

Случай и приложение

Когато електромагнитното поле се възбужда от една честота като синусоидална промяна, според синусоидалната промяна.

Електромагнитно излъчване

Уравнението на Максуел показва, че не само промените в магнитното поле генерират електрически полета, но и промяната в електрическите полета също генерира магнитно поле. При това взаимодействие се генерира електромагнитно излъчване при това взаимодействие, тоест електромагнитни вълни. Тази електромагнитна вълна се разпространява от източника на поле към околната среда и в пространството, в което пространството е далеч от далечния източник, има съответен времеви хистерезис. Съществува важна характеристика на електромагнитните вълни, че има относително подобен компонент във векторите на полето спрямо разстоянието между полето и точката на наблюдение. Тези компоненти са отслабени по време на разпространението в космоса. Според наклона електромагнитната вълна е в разпространение на енергия, която може да се използва като носител на информация. Това разшири пътя за радиокомуникация, излъчване, телевизия, дистанционно наблюдение.

Подобно на стабилното електромагнитно поле

За разлика от горното явление на статичното поле, значението е тясно свързано с честотата на честотата и размера на устройството. Според действителните нужди, в допустимото приближение, частичният процес на промяна на времето може да се третира като постоянно поле, наричано стабилно електромагнитно поле или квазистатично поле. Този метод прави анализа много добър и е широко възприет от хората в електрическите технологии.

Променливото електромагнитно поле, когато променливото електромагнитно поле и преходното електромагнитно поле могат допълнително да бъдат разделени на преходно електромагнитно поле за електромагнитно поле с циклична промяна и непериодична промяна. Има някои характеристики на техните собствени изследвания върху техните изследвания и методи.

Променливото електромагнитно поле може да се използва при синусоидална вариация на една честота и има много приложения в енергийните технологии и анализа на непрекъснати вълни. Преходното електромагнитно поле е известно също като импулсни електромагнитни полета и честотата на покритие е широка, а средата или предавателната система показва характеристики на дисперсия, често изисква честотен домейн или разгръщане на времето и други подобни.

Related Articles
TOP