Poprodejní pronájem

Transakce

Vzhledem k tomu, že cena a pronájem aktiv v transakcích prodeje a zpětného leasingu spolu souvisejí, jedná se o balíček prostřednictvím vyjednávání, počítá se společně, a proto je prodej majetku zpětným leasingem v podstatě s firmou . Prodej aktiv a ztráty by proto měly být amortizovány a neměly by být uznány jako zisk nebo ztráta z prodeje. Pokud jsou zisky a ztráty z prodeje a zpětného leasingu vykázány jako zisk nebo ztráta z prodeje, nemusí to přesně odrážet obchodní výkonnost. Například, pokud nájemní ujednání za vysokou cenu vysokého nájemného, ​​nájemní ujednání pro kupujícího (tj. pronajímatele) nepříznivě neovlivní současnost, ale pro prodávajícího (tj. nájemce) jde v době prodeje aktiv, i když existují obrovské množství výnosů, ale to je budoucí období, kdy se za tuto cenu platí vysoké nájemné. Na druhou stranu, pokud je nízká cena nízké nájemné ujednání o pronájmu. Toto nájemní ujednání pro kupujícího (tj. pronajímatele) nemá žádný nepříznivý dopad, ale pro prodávajícího (tj. nájemce) jde o to, že všechny následné platby nájmů jsou sice nižší, ale prodej bude generovat obrovské ztráty. Proto reálně, přiměřeně odrážejí provozní výsledky nájemce a v souladu s požadavky principu časového rozlišení, prodeje a zpětného leasingu jakékoli zisky a ztráty vyplývající z transakcí budou poté, co bylo každé období přínosů posouzeno pomocí přiměřené metody, proto , neprodává zisky a ztráty z prodeje a zpětného leasingu by měly být vykázány v zisku nebo ztrátě. Mělo by však být odloženo, rozděleno na každý zisk a ztrátu (ať už zisk nebo ztrátu).

účetní řešení

O

U transakce prodeje a zpětného leasingu, ať už pronajímatel nebo nájemce musí být v souladu s Účetními standardy, prodej a zpětný leasing k transakci jako finanční leasing nebo operativní leasing. Pro pronajímatele se z hlediska prodeje a zpětného leasingu (buď finančního leasingu nebo operativního leasingu prodej zpětného leasingu) neliší od účetního řešení ostatních leasingových obchodů. Pro nájemce z hlediska obou jeho majetku, protože nájemce je zároveň prodejcem majetku, tedy transakce prodeje a zpětného leasingu s odlišným účetním řešením jiných leasingových obchodů. Proto účetní standardy prodeje a pravidel zpětného leasingu jsou ve skutečnosti z pohledu nájemce (tj. prodávajícího) provedeny.

Účtování transakcí prodeje a zpětného leasingu by mělo být založeno na typu leasingu, který byl vytvořen, podle účetního řešení finančního leasingu a operativního leasingu.

(a) transakce prodeje a zpětného leasingu účetní řešení leasingového financování

Pokud transakce prodeje a zpětného leasingu splňuje jeden nebo několik standardů podle článku 5 účetních standardů, měla by být transakce klasifikována jako finanční leasing. Tato transakce převádí v podstatě kupujícího (tj. pronajímatele) se všemi riziky a odměnami spojenými s vlastnictvím pronajatého aktiva souvisejícího s tím, že si pronajímatel a nájemce poskytnou finanční prostředky na aktivum jako zajištění, a proto je cena ve skutečnosti v okamžiku nadhodnocená. prodeje a rozdílu mezi účetní hodnotou majetku (buď cenou převyšující účetní hodnotu nebo nižší než účetní hodnota majetku) nebyly realizovány v účetnictví, jeho podstata je oceněna vyšší než účetní hodnota majetku hodnota majetku, přičemž cena je nižší než účetní hodnota majetku skutečně podhodnocuje hodnotu majetku v době prodeje, proto bude prodávajícím (tj. nájemcem) rozdíl mezi prodejní cenou a účetní hodnota majetku (ať už vysoká cena nižší než účetní hodnota majetku v účetní hodnotě nebo cena majetku) se časově rozlišuje podle odpisů najatého majetku odepisovaného jako opravná položka k odpisovým nákladům. Jeho účetní řešení takto: Kdy

⒈ prodej majetku, debetní „dlouhodobý majetek“, „oprávky“ a další subjekty, připsání „dlouhodobého majetku“ a další subjekty. Když

After-slesalt

⒉ přijímat výnosy z prodeje majetku, debetovat "bankovní depozit", připisovat na "stálý majetek" a jiné subjekty, debetovat nebo připisovat "výnosy příštích období - nerealizovaný prodej a zpětný leasing zisk a ztráta (finanční leasing) "subjekty.

(b) účetní řešení transakcí prodeje a zpětného leasingu u operativních leasingů

Pokud některá z transakcí prodeje a zpětného leasingu nesplňuje pět kritérií stanovených účetními standardy, měla by být transakce vykázána jako operativní leasing. A prodej a zpětný leasing účetní řešení nerealizovaných zisků a ztrát konzistentní se vznikem finančního leasingu, nájemce je vyrovnaný zisky a ztráty za každé období, prodávající (tj. nájemce) bude rozdíl mezi prodejní cenou a účetní knihou hodnoty aktiv (ať už se jedná o vysokou cenu odložených aktiv v účetní hodnotě nebo pod účetní hodnotou aktiv) a odepisují se v souladu s poměrem placeného nájemného po dobu leasingu. Tedy rozdíl mezi nerealizovanými zisky a ztrátami z prodeje a zpětného leasingu za použití stejných účetních zásad a formy transakce prodeje a zpětného leasingu finančního leasingu, ale ne podle požadavků zásady opatrnosti, bude oceněn nižší než účetní hodnota. aktiv okamžitě uznaných jako ztráta. Jeho účetní zpracování je:

⒈ při prodeji majetku, na vrub "dlouhodobého majetku", "oprávky", "hlavní náklady podnikání" a dalších předmětů, připsání "dlouhodobého majetku", "Hotovo" a dalších předmětů.

Když ⒉ potvrdí přijetí kupní ceny pohledávky, odečte „bankovní vklady“, „pohledávky“ a další subjekty, připíše „dlouhodobý majetek“, „hlavní příjmy z podnikání“, „splatné daně – DPH“ a další subjekty , debetní nebo kreditní“ výnosy příštích období – prodej a zpětný leasing nerealizované zisky a ztráty (operativní leasing) „předměty.

(c) Nerealizované zisky a ztráty zaúčtování prodeje akcií a zpětného leasingu

⒈ v rámci finančního leasingu by měl být nájemce nastaven na "výnosy příštích období - nerealizované zisky a ztráty z prodeje a zpětného leasingu (finanční leasing), "s výhradou samostatného účtu pro rozdíl z prodeje a zpětného leasingu mezi výnosy z prodeje a účetním částka aktiva (buď cena přesahující účetní hodnotu nebo nižší než účetní hodnota aktiv).

finanční leasing

V rámci finančního leasingu by odpisy alokace nerealizovaných zisků a ztrát najatého majetku měly sloužit jako položky úpravy odpisových nákladů běžného období pro prodej a zpětný leasing. Důvodem je to, že obě strany by mohly být generovány leasingem záměrně zvýšenými nebo sníženými platbami zisků a ztrát z prodeje z pronájmu, což by vedlo k nafouknutým aktivům mínus nebo virtuálním, přičemž každý z odpisových nákladů byl nafouknutý nebo imaginárně snížen pro každý zůstatek výkazu zisku a ztráty, podíl nerealizovaných po- zisky a ztráty z prodeje zpětného leasingu by měly být upraveny odpisy. Rozdělit podle odpisového plánu znamená, že v době odepisování najatého majetku se rozdělí odpisová sazba ve stejném poměru jako odpisy majetku použitého k prodeji a zpětnému leasingu nerealizované zisky a ztráty. Jeho účetní řešení je následující: Každý podíl "Výnosy příštích období - nerealizované zisky a ztráty z prodeje a zpětného leasingu (finanční leasing)" prodej a zpětný leasing k nerealizovaným ziskům a ztrátám, na vrub nebo ve prospěch na základě odpisů účtů pronajatého majetku, úvěrů nebo vrubopis "výrobní náklady - odpisy", "provozní náklady - odpisy", "správní náklady - odpisy" a další subjekty.

operativní leasing

⒉ v rámci operativního leasingu by měl být nájemce nastaven na „výnosy příštích období – prodej a zpětný leasing Nerealizované zisky a ztráty (operativní leasing)“, které budou účtovány samostatně při prodeji a zpětném leasingu v rozdílu mezi cenou transakce a účetní hodnota aktiv (buď cena přesahující účetní hodnotu nebo nižší než účetní hodnota aktiv).

V rámci operativního leasingu by měl podíl nerealizovaných zisků a ztrát podle podílu zaplaceného nájemného za dobu leasingu sloužit jako prodej a zpětný leasing upravující aktuální náklady na pronájem projektu; rozdělené podle podílu nájemného zaplaceného v běžném období znamená potvrzení, kdy jsou náklady na pronájem pronajatého aktiva ve stejném poměru, v jakém jsou uznány jako náklady běžného období na úhradu nájemného z podílu nerealizovaných zisků a ztrát, alokovány prodejem a zpětný leasing. Jeho účetní zpracování je:

období, kdy při prodeji a zpětném leasingu nerealizované zisky a ztráty, debetní nebo kreditní, "podle podílu výnosů příštích období na úhradu nájemného z pronajatého majetku - prodej a zpětný leasing nerealizované zisky a ztráty (operativní leasing) "účtují, kreditní nebo debetní" výrobní náklady - leasingové "a" provozní náklady - leasingové "a" náklady na správu - leasingové poplatky "a další předměty.

Související články
HORNÍ