Kansainvälinen maksutase

Yleiskatsaus

Kansainvälisessä maksutaseessa maksutase on aina kirjanpidollisesti tasapainossa. Käytännössä kansainvälisissä tuloissa ja menoissa on kuitenkin usein epätasapainoa, eli eriasteista yli- tai alijäämää, tämä on epätasapainon merkitys.

Perusjohdanto

Kansainvälinen jalostus Loputon kohokuviointi (Disequilibr IUM)

International Bossard Endosal viittaa säännölliseen tiliin, rahoitukseen Pääomataseen tasapainossa on ongelma, eli tarve sopeuttaa ulkomaan taloutta. Kansallisen maksutaseen välisen epätasapainon taloudellinen vaikutus. Se ei tarkoita, että kirjanpitokirjan lainat olisivat epätasapainossa, koska lainaajat ovat aina tasapainossa. Lisäksi maksutase aiheuttaa valuuttakurssin, resurssien allokoinnin ja hyvinvoinnin; sisäisessä maksutaseessa talouskasvun ja taloudellisen kehityksen vaikeus, eli ulkoinen epätasapaino vaikuttaa kotimaan talouden tasapainoiseen kehitykseen, on siksi korjattava. Perinteisessä vuoden 1977 kansainvälisessä taseessa niin kauan kuin perusero on epätasapainossa, vaihtotaseen ja pitkän aikavälin pääomataseen ero on epätasapainossa, ihmiset ajattelevat, että maksuja on mukautettava.

onko autonominen tapahtuma tasapainossa, se on tärkeä merkki pitkän aikavälin maksutaseen mittaamisessa.

Autonomisia liiketoimia kutsutaan myös aikaisemmiksi liiketoimiksi, jotka viittaavat liiketoimiin, jotka yksityishenkilöt tai taloudelliset yhteisöt voivat suorittaa taloudellisesti. Yhdessä maassa on pitkä autonomisen transaktiotasapainon kausi, eikä säätelyssä ja ylläpidossa ole tarvetta luottaa viranomaistransaktioihin, voidaan sanoa, että maan kansainväliset maksut saavuttavat todellisen tasapainon.

Hyvitystapahtumat sanoivat myös, että jälkikäteen viitataan korvaaviin liiketoimiin, kun itsenäisissä liiketoimissa on aukko tai eroja

Tärkeimmät syyt

< B> Luo kansainvälistä tuloa epätasapainon pääasiallinen syy

(1) Rakenteellinen epätasapaino

Kansainvälinen maksutase on usein riippuvainen kauppataseesta. Mikäli kysyntä maailmanmarkkinoilla muuttuu, voidaan myös maan tuotantotuotteiden rakennetta säätää, eikä se vaikuta maan kauppatuloihin; maa ei mukaudu maailmanmarkkinoiden tarpeisiin, säädä tuotteen panosrakennetta, Kauppamaksut ja maksutase ovat epätasapainossa. Koska tällaisen maan kotimainen tuotantorakenne ja sitä vastaava elementtikonfiguraatio eivät sopeudu tai päivity ajoissa, ei ole mahdollista sopeutua kansainvälisten markkinoiden muutoksiin, vaan kansalliseen maksutaseeseen, jota kutsutaan rakenteelliseksi epätasapainoksi.

(b) Jaksottainen epätasapaino

Länsimainen kansantalous on rajoittava. Uudistumiskaudella maan maksutase on epätasapainossa asukasta kohti lasketun tulon ja sosiaalisen kysynnän vuoksi. Tuotannon kehittymisestä ja pääoman kansainvälistymisestä johtuen länsimaiden keskeisten suhdannesyklien korvautuminen vaikuttaa muihin kansantalouksiin, mikä johtaa epätasapainoon maiden välillä. Tämäntyyppinen suhdannesykli liittyy suhdannesykliin, maan kokonaiskysynnästä, tuonti- ja vientikaupasta ja tuloista johtuvaan maksutaseeseen, jota kutsutaan jaksolliseksi epätasapainoksi.

(3) Keksintö impalointi

Kansantulomuutosten aiheuttama maksutase voi johtua suhdannekierron korvautumisesta tai talouskasvusta Korkojen muutoksista. Kansantulon kasvu tai lasku vaikuttaa sen maksutaseeseen: kansantulon kasvu, kauppamenot ja muut menot kasvavat; kansantulo pienenee, myös kaupan menot ja muut kuin kaupan menot pienenevät. Tätä tulotasetta kutsutaan kansantulomuutosten muutoksista johtuvaksi tulonmenetykseksi.

(4) Rahan epätasapaino

Tietyllä valuuttakurssitasolla, maan valuutalla, jos se on arvioitu, maan rahallinen hinta on korkeampi kuin muiden maiden, väistämätön. Edullisesti se on tuonnin kannalta edullinen, mikä vähentää vientiä ja tuontia; sen sijaan vienti lisääntyy ja tuonti lisääntyy. Tätä kutsutaan rahan epätasapainoksi, joka johtuu valuutan korkeasta ja alhaisesta arvosta johtuvasta maksutaseesta.

(5) Politiikan epätasapaino

Tärkeän laajentumisen tai tiukentuvan rahoitus- tai rahapolitiikan käynnistämisen tai suurten uudistusten toteuttamisen vuoksi.

(kuusi) Kaupan kilpailun epätasapaino Johtuen epätasapainosta, joka johtuu kansainvälisen kilpailukyvyn puutteesta yhdessä maassa

(7) Liiallinen velkaepätasapaino Jotkut kehitysmaat kehittyvässä kansantaloudessa Periaatteessa vahvuuden vahvuuden loukkaaminen lainaa suuren määrän ulkoista velkaa, joka ylittää oman kärsimyksensä, ja jotkut kehittyneet maat toteuttivat korkean korkopolitiikan ja protektionistiset toimenpiteet. Tämän seurauksena kehitysmaiden kauppaolosuhteet ovat edelleen heikentyneet ja kansainväliset maksut jatkavat kasvuaan .

(kahdeksan) tulkitseva syy

Erilaisia ​​taloudellisia tekijöitä lukuun ottamatta poliittiset tekijät, kuten myllerrys ja luonnonkatastrofit, aiheuttavat myös epätasapainoa ja valtavia määriä kauppatuloja. Pääoma kansainvälinen liikkuu, mikä tekee maan maksutaseesta.

Edellä mainituista syistä talouskasvun aiheuttamat talouden rakenteelliset tekijät ja talouskasvun vauhdit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia, ja niitä kutsutaan pysyviksi epätasapainoiksi; muut tekijät Syyn aiheuttama maksutase on vain tilapäinen, joten sitä kutsutaan pysyväksi epätasapainoksi.

Taloudellinen vaikutus

Jatkuvan maksutaseen epätasapainon vaikutus maan talouteen:

(1) Kotimaan talouden vaikutus on kotitaloudessa

1. Seurauksena on paljon valuuttavarantoja. Varannon menetys tarkoittaa, että maan taloudellinen vahvuus ja jopa koko kansallinen vahvuus vahingoittaa maan kansainvälistä mainetta.

2. Aiheutetaan valuuttapula, mikä johtaa valuuttakurssien nousuun ja kolikoiden vaihtokurssi laski. Kun valuutan kurssi on laskenut, paikallisen valuutan asema heikkenee. Kansainvälinen pääoma laajenee ja valuuttakriisi laukeaa, mikä johtaa maan rahalainan laskuun.

3. Maan kyky saada valuutta, vaikuttaen maan tuotannon kehittämiseen tarvittavien tuotantomateriaalien maahantuontiin niin, että kansantalouden kasvu vaimenee, mikä puolestaan ​​vaikuttaa kansantalouteen ja ihmisten täystyöllisyyteen.

4. Kestävyysvaje voi myös saada maan joutumaan velkakriisiin.

(2) Kotimaisen talouskehityksen vaikutus kotimaan talouskehitykseen

1. Jatkuva ylijäämä tuhoaa tasapainon Kiinan kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan välillä siten, että kokonaiskysyntä on suurempi kuin kokonaistarjonta ja vaikuttaa talouteen.

2. Jatkuva ylijäämä ilmaantui suuressa määrässä valuuttatarjontaa valuuttamarkkinoilla, mikä lisäsi ulkomaan valuutan kysyntää kansallisessa valuutassa aiheuttaen valuuttakurssien vaihtokurssin ja valuuttakurssien valuutta nousi ja ulkomaan valuutan edustaman vientituotteen hinta laski. Tuontituotteiden hinta. Kotimaiset hyödyke- ja työmarkkinat miehitetään kansainvälisillä markkinoilla kilpailussa.

3. Jatkuva ylijäämä saa maan menettämään kansainvälisten rahoitusjärjestöjen vallan.

4. Vaikuttaa muiden maiden talouskehitykseen, mikä johtaa kansainvälisen kaupan kitkaan.

5. Joillakin luonnonvaroihin perustuvilla mailla on liiallinen ylijäämä, eli kotimaisten resurssien jatkuva kehittäminen tuo näille maille piileviä vaaroja tulevassa talouskehityksessä.

Oikaisutapa

Maksutaseen oikaisu tapahtuu pääasiassa kahdella tavalla: Ensinnäkin automaattinen oikaisu, toinen on inhimillinen oikaisu.

Automaattinen säätö

viittaa tasapainotettuun tasapainoon

1 epätasapainon jälkeisenä ajanjaksona. Gold Bitness -järjestelmän automaattisen säätömekanismin perusideana on, että kaikki maat saavat automaattisesti tasapainon kullan vapaan tuotannon kautta ja hinnat kullan kautta.

niin sanotut pelisäännöt:

(1) määritä rahaton kulta ja määritä kolikon vaihtokurssi;

(2) kulta virtaa vapaasti kansainvälisesti;

(3) Valtiot eivät harjoita rahapolitiikkaa, joka kompensoi kultavirran vaikutusta maan valuutan tarjontaan.

(4) Vapaat hyödykemarkkinat, älä puutu mihinkään politiikkaan, hinnalla on hinta Täysin joustava, kaikki maat ovat täysin kilpailukykyisiä, täysi työllisyys.

2. Automaattinen säätömekanismi paperivaluutan liikkeessä

(1) Automaattinen säätömekanismi kiinteällä valuuttakurssilla

(2) Automaattinen säätömekanismi kelluvan valuuttakurssin mukaan

Säätäminen

Setelin kiertojärjestelmässä kansainvälinen maksutaseen automaattinen säätömekanismi johtuu monien tekijöiden vaikutuksesta ja rajoituksista, ja sen normaalilla toiminnalla on suuri raja ja sen vaikutus. on usein vaikea heijastaa, vaikka keinotekoisella sopeuttamisella on myös tietty kielteinen vaikutus, mutta maita sovelletaan eriasteisesti.

1. Menojen muutospolitiikka: Viittaa politiikkaan, jolla säännellään kansainvälistä tulojen ja menojen epätasapainoa muuttamalla sosiaalisen kysynnän tai taloudellisten menojen kokonaistasoa, mikä mukauttaa ulkomaisten tavaroiden, työvoimapalvelujen ja rahoitusvarojen kysyntää. Se sisältää pääasiassa finanssipolitiikan ja rahapolitiikan.

2. Valuuttakurssipolitiikka: Viittaa maahan, joka muuttaa ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan suhdetta muuttamalla valuuttakurssia, mikä vaikuttaa hyödykkeiden tuonti- ja vientihyödykkeisiin ja pääomavirtoihin, mikä vastaa edelleen sääntelypolitiikkaa. maksutaseen epätasapaino. Valuuttakurssipolitiikan käyttöä koskevat tietyt ehdot, kuten tuonti- ja vientihyödykkeiden kysynnän ja tarjonnan joustavuus.

3. Rahoituspolitiikka: viittaa maksutaseen epätasapainon säätelyyn käyttämällä virallisia varantoja ja kansainvälistä luottoa. Käytetään pääasiassa väliaikaisen maksutaseen ratkaisemiseen.

4. Suoran valvonnan politiikka: Viittaa maahan, joka ottaa suoraan käyttöön tiukat hallinnolliset määräykset kansainvälisistä taloudellisista liiketoimista, mukaan lukien valuuttamääräysten valvonta ja kaupan valvonta.

Suora valvonta: markkinamekanismia jarruttaa, on helppo tulla kansainvälisen yhteisön syytteeseen, mikä on väliaikainen poliittinen valvonta, niin että turvapaikka on riippuvainen, mikä murenee tulevaan politiikkaan.

5. Kansainvälinen taloudellinen rahoitusyhteistyöpolitiikka

Yhteenvetona voidaan todeta, että maksutaseen sopeutuspolitiikka on monipuolista ja jokaisella politiikalla on omat ominaispiirteensä ja sopeutustehokkuutensa, ja maa voidaan valita tilanteen mukaan.取 取:n perusperiaatteet ovat:

Ensinnäkin oikaisupolitiikat tulisi valita maksutaseen erityissyyn mukaan.

toiseksi sinun tulee säätää maksutasetta käytäntöjen täsmäytysmenetelmillä

Kolmanneksi valitkaa epätasapainoa kantavan kansallisuuden mukauttamispolitiikka, älkääkä joutuko ristiriitaisiin kotimaisten talouksien tai muiden maiden aiheuttamien paineiden kanssa, jotta ne eivät vaikuta kansainvälisesti normaalisti taloudellisiin suhteisiin.

mainitaan julkaisussa

IMF:n lisälainat, "Kansainvälinen valuuttarahastosopimus", velan uudelleenjärjestelykelpoinen valuuttakurssijärjestelmä, kansainvälinen lainanottoteoria, kansainvälinen varantovaluutta, kansainvälinen varantovarallisuus, kansainväliset tulot ja menot maksutaseessa, kansainvälisten tulomarkkinoiden sääntelymekanismi, maksutase, rakenneanalyysimenetelmät, valuuttaanalyysi, kansainvälinen talouden välitysmekanismi, kansainvälinen rahoitusjärjestelmä, kansainvälinen rahoitusjärjestelmä, kansainvälinen rahoituksen koordinointi, ulkomaanvelka valuuttapuskuripolitiikka, Bretton Forest System, Square-sopimus, menojen oikaisupolitiikka, Easy Trade Polo -tila, indeksoiva residentin valuuttakurssijärjestelmä, Jamaika-järjestelmä, kassakoneet, tuotantotietomarkkinat Lyhyen aikavälin kansainvälinen pääomavirta, vuokramarkkinat Montal Tehokas markkinoiden luokitteluperiaate, sääntelytapahtuma, valuutan lävistysvaluuttajärjestelmä, rahan epätasapainon rahapolitiikka, valuutta poistot kaupan tilanteen heikkeneminen, pääoman tuotto johdolle

avainsana

maksutase Epätasapaino, maksutase.

Related Articles
TOP