Journal of Wuhan University (Information Science Edition)

Journal of Wuhan Surveying and Mapping University Journal of Wuhan Surveying and Mapping University Journal. Journal of Wuhan University (Information Science Edition)

1989, for half a year.

in 1994, it was changed from a half-year issue to a quarterly.

in 1990, the name is "Wuhan University Journal (Information Science Edition)".

2004, it is changed from the quarterly magazine.

In 2014, it became the first batch of academic journals of the IPSPA.

column direction

"Journal of Wuhan University (Information Science Edition)" mainly published digital photogrammetry, remote sensing technology and application, mapology Geographic Information System, Satellite Satellite Measurement, Physical Land Measurement and Earth Dynamics, Surveying Engineering, Graphic Photographics and Related Disciplines.

"Wuhan University Journal (Information Science Edition)" has the main columns of academician forums, academic papers, and scientific information.

Editor's member

According to the May 2018 "Wuhan University Journal (Information Science Edition)" official website showed that "Wuhan University (Information Science Edition)" editor has a consultant 3 people, 47 committees.

Consultant : Ningjin, Zhang Zucheng, Li Deren

Member : Wan Xiaogawa, River Sea, Shen Wenbin, Xianjun , Zhu Qing, Zhu Xin, Sun Hong, Sun Haiyan, Liu Yao Lin, Zhang Zhenglu, Zhang Jianqing, Li Zhenghang, Li Jiancheng, Li Qingquan, Li Fei, Li Lin, Du Qingyun, Du Daogheng, Yi Fan, Luo Zhicai, Zheng Yu, Fei Li Fan, Liu Joe, Hu Ruimin, Tao Benqua, Xu Shaozhen, Yuan Xiu Xia, Qin Qianqing, Golden Water, Gong Jian Ya, Shu Ning

Communication Member : Wang Yixiang, Wang Jiayao, Shi Wenzhong, Zhu Wenyao, Sun Heping, Sun Qun, Liu Yanchun , Wu Yun Wu Xiaoping, Zhang Yongsheng, Chen Yongqi, Chen Jun, Chen Junyong, Yang Yuanxi, Oujun, Yan Guojun, Wei Ziqing

Journal results

research

According to 2018 On May 7, China Zhiwang shows, "Wuhan University (Information Science Edition)" published 6141 documents.

According to the May 7 Wanfang Data Knowledge Service Platform, "Journal of Wuhan University (Information Science Edition)" is 3855.

Character

"Journal of Wuhan University (Information Science Edition)" Under the United States "project index" EI, US "Cambridge Science Digest" CSA, Japan Science and Technology Revitalization Agency Database JST, United Kingdom Inspec Database SA, US Geological Literature Preview Database, Netherlands Database and other domestic and international databases.

Influencing factor

According to China May 7, 2018 China HowNet, "Wuhan University (Information Science Edition)" has published 6141 documents, and has been downloaded 1724851 times. Total 8715 times, (2017 version) composite impact factor is 1.863, (2017 version) The integrated impact factor is 1.321.

According to "China Journal Periodical Report (Development Edition)", "China University Journal (Information Science Edition)" is 3855, the amount is 50402, downloaded For 167176, according to the 2015 Chinese Journal Corgal Report (exposed version) data display impact factor is 1.07.

Honor recognize

"Wuhan University (Information Science Edition)" has obtained the second prize of the National Journal Award, China University Boutique Science and Technology Journal, China Science and Technology Papers Online Excellent Journal First Prize First prize of the national universities, the first prize of the national university outstanding science and technology period, the first prize of the national science and technology periodical editorial quality, the top ten natural sciences academic journals, Hubei Province outstanding journal and other honorary titles, selected Chinese Journal Array.

Cultural Tradition

"Journal of Wuhan University (Information Science Edition)" based on China's surveying and mapping discipline advantages, open and journals, is committed to building China's excellent surveying journal brand.

current leaders

editor : Liu Jingnan

Related Articles
TOP